Que paguin ells!

 

Els darrers anys, sota el paraigua de la crisi econòmica, la concentració de capital en poques mans ha anat en augment i, en paral·lel, també ho ha fet la polarització social. Que els rics són cada dia més rics i els pobres cada dia més pobres no és un mer eslògan ni és una casualitat. La constant apropiació de recursos públics per part de les grans empreses i conglomerats transnacionals ha arribat a cotes sense precedents. La usura amb el deute públic, el rescat bancari, el frau fiscal i l’evasió legal –que no legítima- d’impostos, els sobrecostos d’obres o els projectes faraònics són alguns dels exemples del que ha estat un constant saqueig de recursos públics, que han transferit de forma massiva el capital públic a butxaques privades. O el que és el mateix: retallar en sanitat, educació o serveis socials per seguir engreixant les butxaques d’una minoria multimilionària. Aquesta situació s’ha vist agreujada arran de la substitució massiva del teixit productiu per l’economia especulativa i el monocultiu del turisme, amb la consegüent destrucció d’ocupació i l’enorme precarització de les condicions de treball.

A la CUP Capgirem Barcelona tenim molt clar que el marge d’actuació municipal és limitat. En primer lloc, l’estat espanyol és enormement restrictiu amb l’autonomia local, una pulsió centralitzadora que ha anat augmentant progressivament en detriment de la descentralització tant autonòmica com local. Així doncs, els límits competencials de l’Ajuntament són molt estrets en matèria tributària i, per tant, pel que fa als ingressos. En segon lloc, perquè la Generalitat de Catalunya no ha previst, pel que fa als impostos en els quals té competència, com la taxa turística, que els municipis puguin regular, per exemple, un recàrrec sobre aquest  o bé altres formes de participació en la definició i recaptació de l’impost. Finalment, cal no perdre de vista que en el marc del capitalisme i la Unió Europea no és possible fer una política real de redistribució de la feina i la riquesa, cosa que només es pot fer des del qüestionament radical de la propietat privada dels mitjans de producció.

No obstant tots els límits de les institucions burgeses, que coneixem prou bé, encara són moltes les mesures i polítiques fiscals que es poden dur a terme per tal de contribuir a una millor redistribució de la riquesa, amb una fiscalitat més justa que descarregui la classe treballadora del sosteniment de les arques públiques i faci recaure més pes sobre qui més recursos té. Perquè n’estem fartes de pagar sempre les mateixes, cal començar a girar les tornes: que paguin ells!

 

Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Béns de característiques especials

Proposta 1.- Port comercial

Augmentar fins al tipus impositiu màxim de l’1,3% sobre el valor cadastral l’IBI corresponent al port comercial, que actualment és del 0,682% i que no es modifica des de l’any 2012. Aquest augment afectaria fonamentalment l’explotació econòmica del port comercial i, en particular, el comerç de mercaderies i el transport de viatgers i creueristes.

Proposta 2.- Regasificadora

Augmentar en un 50% el tipus impositiu fins al 0,927% sobre el valor cadastral dels terrenys de la regasificadora d’Enagás, empresa pública estatal privatitzada que només durant el primer semestre de l’any 2016 va obtenir uns beneficis de 214,2 milions d’euros. Actualment, el tipus impositiu és del 0,618%, mentre que la llei preveu una forquilla de 0,4 a 1,3% (amb un tipus supletori del 0,6%).

Nota.- Segons els pressupostos de l’any 2016, l’import total recaptat en concepte d’IBI de béns de característiques especials és de 8.097.000 euros. En resposta a la nostra pregunta a la Comissió d’Economia i Hisenda del 20 de setembre, la recaptació total del port és d’11 milions d’euros. El valor cadastral total és de 1.778 milions d’euros. No sabem quina part correspon al port comercial, quina a la regasificadora i quina a altres béns. Així doncs, no és possible calcular amb precisió l’augment de la recaptació que significaria la mesura, però calculem que la forquilla és d’entre 4 i 6 M€.

Proposta 3.- Bonificació a les famílies segons la renda i patrimoni (Art. 9.6)

Vincular l’accés a la bonificació i el percentatge a la renda familiar, no només al valor de l’immoble o al nombre de persones a càrrec. Incloure un llindar de patrimoni que exclogui les bonificacions. Aquesta bonificació es pot fer mitjançant la subvenció de l’IBI i aplicar-la a qui compleixi els requisits, augmentant el tipus general actual.

Proposta 4.- Progressivitat en el tipus impositiu general per als habitatges

Establir una escala progressiva del tipus impositiu dels béns immobles urbans (actualment del 0,75%) en funció del valor cadastral, de manera que les propietats amb major valor cadastral tinguin un tipus major. En cas que la unitat familiar posseeixi altres béns immobles urbans, li serà aplicable, com a mínim, el tipus general del 0,75% i, com a màxim, de l’1,1%.

Proposta 5.- Màxim tipus impositiu per als pisos turístics

Els habitatges destinats a segona residència o amb llicència HUTS pagaran, en tot cas, el tipus màxim de l’1,1% de l’IBI, mentre no s’extingeixi aquesta activitat a Barcelona.

Proposta 6.- Augmentar el tipus a les grans superfícies comercials

Augmentar fins l’1’1% el tipus impositiu de l’IBI a les grans superfícies comercials.

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

Proposta 7.- Eficiència energètica

Bonificació de l’ICIO en casos de rehabilitació d’edificis per millorar-nel’eficiència energètica.

 

Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

Proposta 8.- Augment als bancs, entitats financeres i ETTs

Augmentar l’IAE fins al màxim previst a les entitats financeres, bancs i ETTs

Proposta 9.- Pèrdua de bonificacions per destrucció d’ocupació

Les empreses que destrueixin ocupació a través d’una reducció de la plantilla respecte l’any anterior perdran totes les bonificacions i, en cas que la destrucció sigui igual o superior al 3,5%, se’ls aplicarà un recàrrec del 5% a la quota.

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Proposta 10.- Major imposició als vehicles d’alta cilindrada

Augmentar la pressió fiscal als vehicles d’alta cilindrada i de luxe.  

 

Taxes

Proposta 11.- Ús de l’espai públic en visites guiades

-Taxa per utilització de l’espai públic en visites turístiques guiades

Proposta 12.- Lloguer de bicicletes (i equivalents)

-Taxa per utilitzar la via pública en el lloguer de bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal.

Proposta 13.- Taxa per ocupació de voreres en accessos

-Taxa per l’ocupació de voreres i espai públic en general quan s’hi formen cues d’accés a recintes de concurrència pública (Sagrada Família, La Pedrera, Camp Nou, discoteques, etc.).

Proposta 14.- Taxa turística municipal

-Impulsar la modificació de la llei que regula la taxa turística, impost de competència autonòmica, incloent-hi la possibilitat d’imposar un recàrrec municipal i atorgant la cessió del 100% de la recaptació als ajuntaments.

Proposta 15.- Taxa per l’ús dels espais reservats per aparcament d’autocars

-Aquesta taxa no només gravaria l’activitat i ús privatiu de l’espai públic, sinó que permetria establir un sistema de regulació que reduiria les molèsties que genera la massificació turística, causada pels autocars, en determinades zones de la ciutat.

Proposta 16.- Taxa d’ús de l’espai públic per rodatges i mudances

-Derogar la modificació de les ordenances fiscals que reduïa la taxa per ús de l’espai públic per rodatge i mudances i abordar totes dues activitats de manera diferenciada en la nova ordenança.

Proposta 17.- Revisió de la tarificació de l’àrea verda i blava

-Fer una revisió de l’ordenança de taxes per l’estacionament a la via pública per tal de fomentar l’ús del transport públic i prioritzar l’estacionament de veïns i veïnes. La mesura ha d’anar acompanyada de millores en el transport públic i d’una reducció del cost que n’assumeixen les usuàries.

Proposta 18.- Gratuïtat dels museus

-Establir la gratuïtat dels museus i equipaments culturals dependents de l’Ajuntament de Barcelona per als veïns i veïnes de la ciutat.